Glasvezel internet vergelijken | Algemene voorwaarden | Glasvezel-Vergelijken.nl

Algemene Voorwaarden Glasvezel-vergelijken.nl

Glasvezel-vergelijken.nl
is
een
vergelijkingssite
op
het
gebied
van
diensten
over
100%
 glasvezelnetwerken, Kabeldiensten en ADSLdiensten.


Doelstelling Glasvezelvergelijken.nl:

Het
doel
van
Glasvezel-vergelijken.nl
is
het
inzichtelijk
maken
van
beschikbare
abonnementen van
100%
glasvezel
dienstenleveranciers, kabel dienstenleveranciers en DSL leveranciers
op
adres
niveau.

 Door
middel
van
onze
vergelijkingstool
hopen
wij
dat je
als
consument
een
weloverwogen
 keuze
kunt
maken.
 Glasvezel-vergelijken.nl
heeft
hierin
uitsluitend
een
faciliterende
rol
en
kan
daarom
ook
niet
 verantwoordelijk
worden
gesteld
voor
het
handelen
van
een
Gebruiker
d.m.v.
of
i.v.m.
 Glasvezel-vergelijken.nl.
Glasvezel-vergelijken.nl
draagt
dan
ook
geen
verantwoordelijkheid
voor communicatie
tussen
Gebruikers
en
het
voldoen
aan
hun
verplichtingen,
zowel
door
 Consumenten
als
Providers,
waaronder
betalingsverplichtingen
en
de
juiste
levering
van
 goederen
en
diensten.
Glasvezel-vergelijken.nl
behoudt
zich
het
recht
voor
haar
 dienstverlening
te
allen
tijde
aan
te
kunnen
passen.
Aangesloten
Providers worden
hierover
 uiterlijk
1
maand
van
te
voren
ingelicht.
Voor
aanpassing
en
onderhoud
aan
de
Website
 behoudt
Glasvezel-vergelijken.nl
zich
het
recht
voor
om
de
website
tijdelijk
buiten
gebruik
te stellen.
In
dit
geval
zal
er
echter
geen
recht
op
schadevergoeding
ten
opzichte
van
 Glasvezel-vergelijken.nl
ontstaan.


Glasvezel-vergelijken.nl
besteedt
de
grootst
mogelijke
zorg
aan
het
samenstellen
van
de
 informatie
op
haar
Website.
Zij
kan echter
geen
garantie
geven
over
de
juistheid,
 rechtmatigheid,
volledigheid
en
actualiteit
van
de
op
www.glasvezel-vergelijken.nl
gegeven
 informatie.


Bij
 het
 gebruik
 van
 Glasvezel-vergelijken.nl
 gaat
 Gebruiker
 akkoord
 met
 de
 Algemene
 Voorwaarden
 van
 Glasvezel-Vergelijken.nl
zoals
hieronder
beschreven.


DOE DE POSTCODE CHECK -> VERGELIJK -> KIES -> GENIET!

Artikel 1: Definities


Website:
 Hiermee
 worden
 de
 website
www.glasvezel-vergelijken.nl
 en
 andere
 websites
 die
 doorverwijzen
 naar
www.glasvezel-vergelijken.nl
bedoeld

Glasvezeldiensten:
 Hiermee
worden
alle
beschikbare
diensten
 over
 100%
 glasvezelnetwerken
 (FttH:
glasvezel
 tot
in
 huis) bedoeld.


Kabeldiensten: Hiermee worden alle beschikbare diensten over de kabelnetwerken bedoelt.

ADSLdiensten: Hiermee worden alle beschikbare diensten over de ADSL/DSLnetwerken bedoelt.

Gebruiker:
 
 Een
 ieder
 die
 gebruik
 maakt
 van
 de
 Website
 en/of
 haar
 diensten, zowel
 Consumenten,
 (Glasvezel)
Internet
Service
Providers
als
anderen.

Consument:
 Een
ieder
die
via
Glasvezel-vergelijken.nl
een
contract
af
wil
sluiten
 met
één
van
de
Providers,
waarop deze
voorwaarden
van
toepassing
 zijn.


Provider:
 Leverancier,
 (glasvezel)
 Internet
 Service
 Provider,
 van
 diensten
 zoals internet,
 telefonie
 en
 TV,
waarmee
 Consument
 na
 tussenkomst
 van Glasvezel-vergelijken.nl
 een overeenkomst
kan
aangaan,
waarop
de
Algemene
Voorwaarden
van
 Provider
van
toepassing
zijn.


Diensten:
 De
 d.m.v.
 de
Website
aangeboden
 diensten,
waaronder
 de
 postcodecheck,
informatieverstrekking,
de
mogelijkheid
tot
vergelijken
 en
wederverkoop
van
glasvezelabonnementen.


Overeenkomst:
 De
 in
 een
 formulier,
 document
 of
 op
 enige
 andere
 wijze
 vastgelegde
 afspraken,
 waarop
 Glasvezel-vergelijken.nl
haar
dienst(en)
 zal
verrichten.


Algemene
Voorwaarden: De
 Algemene
 Voorwaarden
 opgesteld
 door
 Glasvezel-vergelijken.nl, ongeacht
 de
 vorm
 in
welke
deze
worden
aangeboden
c.q.
kenbaar worden
gemaakt.


Artikel 2: Gebruik Glasvezel-vergelijken.nl


- Bij
 gebruik
 van
 Glasvezel-vergelijken.nl
 verklaart
 Gebruiker
 kennis
 te
 hebben
 genomen
 van
 deze
 Algemene
Voorwaarden
en
akkoord
te
gaan
met
deze
Algemene
Voorwaarden.De
Gebruiker
garandeert:


- Indien
 redelijkerwijs
 nodig
 is,
 zijn/haar
 medewerking
 te
 verlenen
 aan
 het
 uitvoeren
 van
 de
 overeenkomst,
waaronder
 het
 verstrekken
 van
 noodzakelijke
 gegevens
 aan
 Glasvezel-vergelijken.nl,
 haar
 werknemers
 of
 aan
door
 Glasvezel-vergelijken.nl
 ingeschakelde derden
 zodat
 Glasvezel-vergelijken.nl
 haar
 diensten
 naar
tevredenheid
kan
verlenen.


- De
 juistheid
 volledigheid
 en
 actualiteit
 van
 alle,
 door
 hem/haar
 aan
 of
 via
 Glasvezel- vergelijken.nl
 opgegeven
informatie.


- Geheimhouding
 jegens
 derden
 van,
 van
 andere
 Gebruiker
 verkregen
 gegevens
 van
 vertrouwelijke
 aard,
 in
 wat voor
een
vorm
dan
ook.


- Log-in
gegevens
en
passwords
alleen
voor
zichzelf
 te
gebruiken
en
deze
nooit
openbaar
 te 
maken,
op
wat
voor een
manier
dan
ook.


- Zich,
bij
het
gebruik
van
de
diensten
van
Glasvezel-vergelijken.nl
alsmede
de
daaruit
 voortvloeiende
handelingen,
zoals
 het
 aangaan
 van
 een
 contract
 met
 een
 Provider,
 te
 houden
 aan
 de
 in
 Nederland
 geldende
 wet-
 en
regelgeving.


- Andere
Gebruikers
niet
onheus
te
zullen
behandelen,
bejegen
of
in
diskrediet
te
brengen.
 - De
naam
van
Glasvezel-vergelijken.nl
en
haar
belangen
niet
te
zullen
schaden.


- Geen
materiaal
te
plaatsen
dat
in
strijd
is
met
de
goede
zeden,
gewelddadig
is
of
oproept tot
geweld
of
haat,
of
inbreuk
maakt
op
de
(intellectuele
eigendoms-)
rechten
van
 Glasvezel-vergelijken.nl
of
derden.


- Geen
 materiaal
 te
 plaatsen
 van
 of
 over
 een
 met
www.glasvezel-vergelijken.nl
 vergelijkbare
 of
 concurrerende
website.


- De
 d.m.v.
 Glasvezel-vergelijken.nl
 verkregen
 informatie
 niet
 te
 gebruiken
 voor
 enig
 ander
 doel
 dan
 waar
 deze
voor
is
verstrekt,
waaronder
het
verzamelen
en
verwerken
van deze
gegevens
voor
welke
reden
dan
ook,
zoals
(maar
niet
uitsluitend), concurrentiepositie
 versterking,
 marketing
 en
 communicatiedoeleinden.


Op
misbruik
van
bovenstaande
staat,
zonder
nadere
toelichting,
een
direct
opeisbare
boete
 van
€1000,-
(
duizend
euro)
per
gebeurtenis
(informatie
gegeven).
Tevens
behoudt
Glasvezel- vergelijken.nl
het
recht
om
andere,
in
haar macht
liggende,
maatregelen
tegen
Gebruiker
te
 nemen
en/of
een
schade
vergoeding
te
eisen.


Artikel 3: Dienstverlening Glasvezel-vergelijken.nl


- De
dienstverlening
van
Glasvezel-vergelijken.nl
beperkt
zich
tot
het
geven
van
informatie,
de 
mogelijkheid
tot
het “checken”
van
je
postcode,
de
mogelijkheid
tot
het
vergelijken
van
 (glasvezel-)
abonnementen
van
verschillende Providers
en
het
geven
van
de
mogelijkheid
om
 een
contract
aan
te
gaan
met
één
van
de
deelnemende
Providers door middel van een doorlink naar providers.


- Alle
op
Glasvezelvergelijken.nl
gegeven
informatie
en
gevonden
zoekresultaten
zijn
onder
 voorbehoud
aangezien deze
afhankelijk
zijn
van
een
groot
aantal
externe
factoren
waaronder maar
niet
beperkt
tot
mogelijk
foutieve informatie
in
de
database
van
Netwerkoperators
of
 Providers.
Gebruiker
kan
Glasvezel-vergelijken.nl
nimmer
aansprakelijk
stellen
voor
het
al
dan 
niet
foutief
weergeven
van
informatie
zoals
bijv.
over
de
beschikbaarheid
op opgegeven
 postcode.
Bij
gebruik
van
Glasvezel-vergelijken.nl
stemt
u
hier
automatisch
mee
in.


- Glasvezel-vergelijken.nl
is
geen
partij
in
het
contract
dat
Consument
en
Provider
samen
 aangaan,
afgezien
van
de
faciliterende
rol
van
Glasvezel-vergelijken.nl


- Bij
het
aangaan
van
een
contract
tussen
Consument
en
Provider
zijn
de
Algemene
 Voorwaarden
van
Provider geldig.


Artikel 4: Tarieven en Betaling

- Alle
 op
 Glasvezel-vergelijken.nl
 vermeldde
 tarieven
 zijn
 in
 Euro’s.
 en
 incl.
 BTW
 (tenzij
 nadrukkelijk
 anders
vermeld).


- Alle
op
Glasvezel-vergelijken.nl
vermeldde
tarieven
zijn
afkomstig
van
de
websites
van
de
 Providers
dan
wel
van de
Providers
zelf.


- Alle
 op
 Glasvezel-vergelijken.nl
 vermeldde
 tarieven
 zoals
 o.a.
 abonnementskosten
 en
 aansluitkosten
 zijn
 onder voorbehoud
 en
 kunnen
 tussentijds
 gewijzigd
 worden.
 Provider
 zal
 Consument
 in
 geval
 van
 tussentijdse tariefswijzigingen,
hiervan
op
de
hoogte
stellen.
 Aangezien
Glasvezel-vergelijken.nl
geen
invloed
uit
kan
oefenen
op
 tarieven
 en
 tariefswijzigingen
 van
 Provider
 kan
 Glasvezel-vergelijken.nl
 nimmer
 verantwoordelijk
 of
 aansprakelijk
worden
gesteld
van
verschillen
c.q.
veranderingen
in
tarieven.


- Bij
 het
 aangaan
 van
 een
 contract
 tussen
 Consument
 en
 Provider
 gelden
 de
 Betalingsvoorwaarden
 en
verplichtingen
van
Provider.DOE DE POSTCODE CHECK -> VERGELIJK -> KIES -> GENIET!

Artikel 5: Privacy

- Het
 verwerken,
 ten
 behoeve
 van
 de
 uitvoering
 van
 de
 door
 de
 Website
 geboden
 diensten
 en
 aanverwante activiteiten,

 door
Glasvezel-vergelijken.nl
van
alle
 persoonsgegevens
gebeurt
in
 overeenstemming
met
 de
Wet
bescherming
persoonsgegevens.
 - De
Privacy
Verklaring
van
Glasvezel-vergelijken.nl
is
van
toepassing
op
de
verwerking
van
 persoonsgegevens.


- Door
gebruik
te
maken
van
deze
Website
gaat
u
akkoord
met
de
Privacy
Verklaring
van
 Glasvezel 
-vergelijken.nl.


Artikel 6: (Intellectuele) eigendomsrechten

- Met
uitzondering
van
het
door
Gebruikers
aangeleverde
materiaal
behoren
alle
intellectuele 
eigendomsrechten
met
betrekking
tot
de
website
toe
aan
Glasvezel-vergelijken.nl.


- Het
verwerken
van,
verspreiden
 of
 reproduceren
van
 de
Website
 of
enige
inhoud
 daarvan,
 op
welke
wijze
 dan ook,
is
Gebruiker
niet
toegestaan.


- Gebruiker
 garandeert
 dat
 de
 door
 hem
 geplaatste
 informatie
 op
 de
 Website
 in
 geen
 geval
 inbreuk
 maakt
 op (intellectuele)
eigendomsrechten
van
derden.


- De
 overeenkomst
 bevat
 niet
 de
 overdracht
 van
 eigendom
 
en
 intellectuele
 eigendomsrechten
 van
 zaken
 en
programmatuur
van
Glasvezel-vergelijken.nl
of
die
 Glasvezel-vergelijken.nl
gebruikt
voor
het
verrichten
van
haar
diensten.


- Alle
 intellectuele
 eigendomsrechten
 op
 de
 door
 Glasvezel-vergelijken.nl
 verstrekte
 informatie
 en
 vervaardigde gegevens,
ten
behoeve
van
de
uitvoering
van
haar
diensten,
 berusten
bij
Glasvezel-vergelijken.nl.

Artikel 7: Beveiliging

- Glasvezel-vergelijken.nl
doet
haar
uiterste
best
om
haar
systemen
te
beveiligen
tegen
 gegevensverlies
en
tegen iedere
vorm
van
onrechtmatig
gebruik.


- Ondanks
de
getroffen
maatregelen
kan
Glasvezel-vergelijken.nl
niet
garanderen
dat
de
 Website
en
haar
systemen vrij
zullen
zijn
van
virussen
en/of
andere
gebreken,
en
dat
zij
 onrechtmatig
gebruikt
zullen
worden
door
derden.


Artikel 8: Aansprakelijkheid Glasvezel-vergelijken.nl

- Glasvezel-vergelijken.nl
is
niet
aansprakelijk
voor
enige
 schade
die
Gebruiker
lijdt
door
 gebruik
van
de
diensten van
Glasvezel-vergelijken.nl
en
haar
Website,
noch
voor
schade
door tekortkomingen
van
Glasvezel-vergelijken.nl bij
het
uitvoeren
van
haar
diensten.


- Indien
Gebruiker
handelt
in
uitoefening
van
een
beroep
of
bedrijf,
vrijwaart
hij
Glasvezel- vergelijken.nl
van
elke aansprakelijkheid
en
tegen
elke
aanspraak
op
vergoeding
van
schade
 door
derden.


Artikel 9: Cookies 


- Deze
website
maakt
gebruik
van
cookies
om
te
kunnen
analyseren
hoe
gebruikers
de
 Website
gebruiken.
Cookies
zijn
 tekstbestandjes
die
op
je
computer
worden
geplaatst.
Aan
 de
hand
van
de
door
de
cookies
gegenereerde informatie
kunnen
onder
andere
rapporten
 worden
opgesteld
over
het
gebruik
en
de
activiteit
van
de
Website.- Voor
deze
analyse
maken
wij
gebruik
van
diensten
van
Google
Inc.
(Privacy
beleid
Google). - Glasvezel-Vergelijken.nl maakt ook gebruik van Cookies t.b.v. de aanmeldingen die gedaan worden via de bestelknop naar aangesloten providers. Deze cookies maken het mogelijk dat een consument tot maximaal 30 dagen na gebruik van glasvezel-vergelijken een geregistreerde bestelling kan doen. Op deze manier wordt er door providers een vergoeding uitgekeerd aan glasvezel-vergelijken.

- Indien
u
het
gebruik
van
cookies
wil
weigeren
kunt
u
dat
in
uw
Browser
instellen.
De
 Website
kan
in
dat
geval mogelijk
niet
geheel
goed
functioneren.
Door
gebruik
te
maken
van
deze
Website ga je
akkoord
met
het
gebruik
van
cookies.Artikel 10: Slotbepalingen- Glasvezel-vergelijken.nl
 behoudt
 zich
 het
recht
 voor
 om
 deze
 Algemene
 Voorwaarden
 aan
 te
allen
 tijde
 aan
 te kunnen
passen.- Op
een
Overeenkomst
is
het
Nederlands
recht
van
toepassing.


- Mochten
 er
 geschillen
 voortvloeien
 uit
 een
 Overeenkomst
 dan
 worden
 deze
 beslecht
 door
 de
 volgens
 de
 wet bevoegde
rechter.


DOE DE POSTCODE CHECK -> VERGELIJK -> KIES -> GENIET!

vergelijk bij ons deze Glasvezel- | DSL- | Kabel- providers
Budget
Caiway
Canal Digitaal
Delta
KPN
Online.nl
Oxxio
Solcon
T-Mobile
Tele2
Tweak
Vodafone Mobiel
XS4ALL
Youfone
Ziggo
Kiyoh
Bezoekers waarderen onze website gemiddeld met 9,3 sterren!

Even geduld ajb.

  • CHECK
  • BESPAAR
  • ENJOY

Wij lopen nu de verschillende netwerken voor je langs. Dit kan tot 15 seconden duren.

Wij maken gebruik van cookies zodat de website goed werkt.